ΕΝΙΑIΑ ΠΟΛΙΤΙΚH

Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, μέσω της προσφοράς επώνυμων ειδών, φορολογημένων και αφορολόγητων, σε όλους τους ταξιδιώτες που διέρχονται από τα σημεία εξόδου από την Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια στροφή προς την βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρεία μας έχει εντάξει τη διασφάλιση ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και την ασφάλεια των τροφίμων στις βασικές της προτεραιότητες.

Η παρούσα Πολιτική αντικατοπτρίζει τη δέσμευση μας στην εφαρμογή ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης που συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και HACCP.

Η υιοθέτηση της θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου, στη μείωση των δαπανών, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη λειτουργία της εταιρείας με τρόπο τέτοιο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε.  

Για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι σύμφωνα με αυτήν, οι οποίοι επανεξετάζονται περιοδικά για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Ως οργανισμός, δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τις εξής αρχές:

 • Παροχή άριστων προϊόντων και υπηρεσιών σε προνομιακές τιμές μέσα από πολλαπλά κανάλια.
 • Συνεχή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με στόχο να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.
 • Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, με επιδίωξη τη μείωση των ρύπων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες και τα εμπορεύματά μας
 • Ενίσχυση της διατήρησης των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, καθώς και του περιορισμού της επίδρασης από την κλιματική αλλαγή.
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης υποδομών και εξοπλισμού με στόχο την επίτευξη βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.
 • Υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εναλλαγής σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, υπηρεσίες και πρώτων υλών, όπου είναι εφικτό.
 • Μείωση της παραγωγής αποβλήτων, υιοθέτηση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης όπου αυτό είναι εφικτό, και διασφάλιση της ορθής τελικής διάθεσης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που προσυπογράφει ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών και λοιπών υποχρεώσεων στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.
 • Διαρκή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για να βελτιώσουμε τη συνολική μας απόδοση, με τον σχεδιασμό διαδικασιών που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
 • Εξάλειψη των κινδύνων με την ανάπτυξη εργασιακών πρακτικών και την υιοθέτηση τεχνολογιών που ενισχύουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και κακής υγείας.
 • Εξάλειψη των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων και τυχόν εναπομενόντων σχετικών κινδύνων θα ελέγχεται ή θα αντιμετωπίζεται στο μέτρο του ευλόγως εφικτού.
 • Παροχή πληροφοριών, εργαλείων και εξοπλισμού που διασφαλίζουν τον ασφαλή και υγιεινό χειρισμό των τροφίμων.
 • Διευκόλυνση της συμμετοχής και διαβούλευσης των εργαζομένων και των επιλεγμένων εκπροσώπων τους.

Η Πολιτική αυτή ενσωματώνεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης και λαμβάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες για την εφαρμογή και την ενημέρωση του. Η τήρηση της είναι ευθύνη και υποχρέωση κάθε εργαζομένου.

Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών βασίζονται στο προσωπικό τους και πάντα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη διαρκή βελτίωση του ΕΣΔ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν νέες ιδέες βελτίωσης της απόδοσης.

Η Ενιαία Πολιτική απευθύνεται, επίσης, στους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, καθώς η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δεσμεύσεων και των στόχων μας.

24/04/2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, μέσω της προσφοράς επώνυμων ειδών, φορολογημένων και αφορολόγητων, σε όλους τους ταξιδιώτες που διέρχονται από τα σημεία εξόδου από την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια στροφή προς την βιώσιμη ανάπτυξη, έχει εντάξει την διασφάλιση ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος στις βασικές της προτεραιότητες.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος ορίζει τη δέσμευση μας στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Η υιοθέτηση της θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου, τον περιορισμό των δαπανών, την ενίσχυση της καινοτομίας και την λειτουργία της εταιρείας με τρόπο τέτοιο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε.

Ως εταιρεία, δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τις εξής αρχές:

 • Παροχή άριστων προϊόντων και υπηρεσιών σε προνομιακές τιμές, μέσω των καταστημάτων μας.
 • Συνεχή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με στόχο να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.
 • Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην μείωση των ρύπων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες και τα εμπορεύματά μας, και της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης υποδομών και εξοπλισμού με στόχο την επίτευξη βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προμήθειας φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και υλικών, όπου είναι εφικτό.
 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις για την ποιότητα και το περιβάλλον που προσυπογράφει ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών και υποχρεώσεων στις τοπικές αγορές που δραστηριοποιούμαστε.
 • Διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, με την εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η Πολιτική αυτή ενσωματώνεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την εφαρμογή και αναθεώρηση της, διαθέτουμε ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα. Η τήρηση της είναι ευθύνη και υποχρέωση κάθε εργαζομένου.

Ο οργανισμός μας βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του και πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανάγκες του. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν νέες ιδέες βελτίωσης της απόδοσης. Για την ευαισθητοποίηση τους έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη Πολιτική απευθύνεται, επίσης, σε όλους τους συνεργάτες μας, καθώς η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δεσμεύσεων και των στόχων μας.

.